Top
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
ParentPC
 
Artikel 1:  Definities
 
1.    Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen.
2.    ParentPC: opdrachtnemer
3.    ParentPC: de natuurlijke persoon die de opdracht als bedoeld onder 1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbieding heeft uitgebracht. Verder genoemd “opdrachtnemer”.
 
Artikel 2:  Toepasselijkheid
 
1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27283363, en zijn van toepassing op alle te leveren diensten en goederen door opdrachtnemer, evenals op alle offertes, aanbiedingen, advertenties en andere overeenkomsten met de opdrachtgever.
2.    Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
3.    Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk vermeld, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten hierdoor verschillen ontstaan in de Voorwaarden, zullen in beginsel, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, de Aanvullende Voorwaarden voorrang krijgen op de Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 3:  Aanbiedingen en offertes
 
1.    Offertes van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en hebben in beginsel een geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Aanvaarding van een uitgebrachte offerte betekent dat opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, en eventuele Aanvullende Voorwaarden.
2.    Een offerte / aanbieding gaat slechts over tot een overeenkomst wanneer de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft verstrekt.
 
 
 
 
Artikel 4:  Annulering
 
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de feitelijke werkzaamheden zijn aangevangen. Eventueel bestelde producten zullen door de opdrachtgever moeten worden afgenomen, tegen de geoffreerde prijs. Voorts zijn 25% annuleringskosten verschuldigd over de rest van het geoffreerde bedrag, met een minimum van €100,-
Tenminste zijn de kosten verschuldigd die opdrachtnemer reeds heeft moeten maken.
 
Artikel 5:  Prijzen
 
1.    Voor particuliere klanten zijn de vermelde prijzen altijd inclusief BTW, voor bedrijven altijd exclusief BTW. Het BTW tarief kan fluctueren, daar het door de overheid wordt vastgesteld. Vermelde prijzen zijn altijd exclusief eventueel extra (door de overheid) opgelegde heffingen.
2.    Opdrachtnemer hanteert vaste tarieven voor haar dienstverlening, tenzij er andere prijsafspraken worden gemaakt, of een aanbieding / offerte wordt uitgebracht. De website www.parentpc.nl bevat alle juiste tariefsinformatie.
3.    Bij werk op avonduren (19:00 – 23:00) en op zaterdag wordt een toeslag van 50% berekend op het standaard uurtarief.
4.    Bij werk op zondag wordt een toeslag van 100% berekend op het standaard uurtarief.
5.    Bij werk op nachturen (23:00 – 08:00) en feestdagen (landelijke richtlijnen) wordt een toeslag van 200% berekend op het standaard uurtarief.
6.    Bij spoedopdrachten (kantoordagen / kantoortijden; service binnen 3 uur), wordt een toeslag berekend van 100% op het standaard uurtarief.
7.    Bij spoedopdrachten (kantoordagen / kantoortijden; service binnen 6 uur), wordt een toeslag berekend van 50% op het standaard uurtarief.
8.    Opdrachtnemer hanteert een vast starttarief van minimaal 1 uur. Daarna worden per kwartier kosten in rekening gebracht.
 
Artikel 6:  Betaling
 
1.    Opdrachtnemer verlangt directe betaling na oplevering van de werkzaamheden, in contanten of per PIN, tenzij andere betalingsafspraken worden gemaakt.
2.    Indien een offerte is uitgebracht dient de opdrachtgever een nader in de offerte genoemde vooruitbetaling van maximaal 50% te betalen binnen 1 week vóór de uitvoeringsdatum.
3.    Na oplevering van de werkzaamheden zal een factuur worden opgemaakt, met eventuele meerwerkzaamheden apart vermeld.
4.    Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.
5.    Indien een factuur, om wat voor reden dan ook, niet binnen de gestelde termijn is betaald, is de opdrachtgever in verzuim en vanaf de overschrijdingsdatum de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom, vermeerderd met 1% per maand. Voor bedrijven geldt hier de wettelijke handelsrente.
6.    Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer handelingskosten verschuldigd á € 35,- voor het versturen van een ingebrekestelling.
7.    Indien binnen de termijn vermeld op de ingebrekestelling nog steeds geen betaling van de hoofdsom door opdrachtnemer is ontvangen, zal de vordering worden aangeboden bij een deurwaarderskantoor ter inning. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, (met een minimum van 15% van de openstaande vordering), die opdrachtnemer maakt ter inning van de vordering, maken ook direct deel uit van de vordering en dienen derhalve door de opdrachtgever te worden betaald.
8.    Een incassoprocedure kan worden voorkomen door het treffen van een onderhandse betalingsregeling. De administratiekosten hiervoor bedragen  € 65,- en worden door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht en maken dan ook terstond deel uit van de openstaande vordering.
9.    Indien een getroffen betalingsregeling niet of niet geheel wordt nagekomen door opdrachtgever is deze van rechtswege in verzuim en is de gehele vordering direct in zijn geheel opeisbaar.
10.Opdrachtnemer mag haar tarieven wijzigen. De nieuwe tarieven dienen voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt. Alle up-to-date tarieven zijn te vinden op de website www.parentpc.nl
 
Artikel 7:  Eigendomsvoorbehoud
 
1.    Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens de opdrachtnemer deugdelijk heeft nagekomen.
2.    Leen- en verhuur apparatuur blijven te allen tijde onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en kan terstond door opdrachtnemer worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.
3.    Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bewaren en/of te gebruiken conform goed huisvaderschap en deze zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s die de zaken kunnen ondergaan.
4.    Bij eventuele uitkering van de verzekering draagt de opdrachtgever de penningen terstond over aan opdrachtnemer.
5.    Wanneer de opdrachtnemer het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtgever en/of diens aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
6.    Al die kosten die opdrachtnemer maakt om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen komen voor rekening van opdrachtgever.
 
Artikel 8:  Aansprakelijkheid
 
1.    Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, door verstrekking van onjuiste gegevens door opdrachtgever of een derde namens de opdrachtgever.
3.    Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade behoudens ingeval van opzet of grove schuld te wijten aan opdrachtnemer.
4.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gegevensverlies/vermindering en/of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten.
5.    Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door opdrachtnemer geleverde goederen, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
6.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan zaken die door of tijdens de uitoefening van de werkzaamheden zich in de nabijheid van de werkplek bevinden. Opdrachtgever verplicht zich te zorgen voor een (rook) vrije werkruimte.
7.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door tekortkomingen c.q. weigering van opdrachtnemer bij de uitvoering van de dienstverlening waarbij niet gelicentieerde software van de opdrachtgever in het geding is.
8.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade en/of minder functioneren van/aan zaken die niet door opdrachtnemer geleverd en/of geïnstalleerd zijn.
9.    Mocht opdrachtnemer aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
Artikel 9:  Overmacht
 
1.    In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort zolang de overmacht duurt.
2.    Onder overmacht wordt verstaan elke van opdrachtnemer haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of ten dele wordt verhinderd.
3.    In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover niet inbegrepen in lid 2, terrorisme, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, telecommunicatiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige te verkrijgen noodzakelijke vergunning.
4.    Opdrachtnemer zal indien overmacht ter sprake is, de overlast voor de opdrachtgever zoveel mogelijk proberen te beperken, door in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing te vinden.
 
Artikel 10:Reclame
 
1.    De opdrachtgever dient terzake direct waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na de geleverde diensten en/of goederen schriftelijk te reclameren.
2.    De opdrachtgever dient terzake onzichtbare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te reclameren.
3.    Reclames terzake de factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer.
4.    Reclame schort de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer niet op.
5.    Indien de reclame gegrond is, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de gebreken ten spoedigste verhelpen.
 
Artikel 11:Bijzondere bepalingen bij het uitvoeren van de dienstverlening
 
1.    De opdrachtgever dient zorg te dragen dat opdrachtnemer voldoende vrije en veilige doorgang heeft tot de te repareren of anderzijds aan te passen systemen en/of randapparatuur.
2.    Indien de vrije en veilige doorgang niet gegarandeerd kan worden, zal opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever opschorten, tot aan de voorwaarde bij punt 1 wel is voldaan. Dit vrijwaart de opdrachtgever niet tot niet nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
3.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten indien naar het oordeel van opdrachtnemer onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn ten aanzien van veiligheid of gezondheid bij het uitvoeren van de dienstverlening. Dit laat de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onverlet.
4.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten en/of te wijzigen indien voor of tijdens de werkzaamheden uit gegronde redenen,  feiten en/of omstandigheden blijkt dat het beoogde doel niet of minder kan worden behaald en/of door de werkzaamheden blijkt dat zaken / software van de opdrachtgever niet voor 100% te zullen blijven functioneren.
5.    Opdrachtgever is zelf te allen tijde voor 100% verantwoordelijk voor haar data op datadragers. Opdrachtnemer verplicht opdrachtgever een gedegen backup te (laten) maken van data alvorens werkzaamheden aan datadragers, computersystemen en/of randapparatuur aanvangen.
 

Artikel 12:Wijzigen Algemene Voorwaarden

 
1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen cq. aan te vullen.
2.    Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits opdrachtnemer minimaal 30 dagen voor het ingaan van de gewijzigde Algemene Voorwaarden de opdrachtgever in kennis stelt van de wijzigingen.
 
Artikel 13:Garanties
 
1.    Voor elke dienstverlening garandeert opdrachtnemer dat zij zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Alle werkzaamheden worden overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, of nader te stellen Aanvullende Voorwaarden verricht.
2.    Alle vormen van door de opdrachtgever te claimen garantie vervallen indien de opdrachtgever de apparatuur onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig heeft gebruikt.
3.    Opdrachtnemer hanteert op alle geleverde producten een garantie van één jaar, tenzij anders overeengekomen.
4.    Opdrachtnemer kan niet garanderen dat na het verhelpen van een software en/of hardware storing de systeemfuncties en/of programmatuur op dezelfde wijze zal functioneren als gewend was. Opdrachtnemer adviseert haar opdrachtgever voorafgaande aan het oplossen van software en/of hardware problemen een back-up te maken van alle op het systeem aanwezige bestanden.
5.    In het bijzonder verleent opdrachtnemer geen garantie indien een (computer)systeem en/of onderdelen en/of randapparatuur door overspanning op het elektriciteitsnet/netwerk/telecommunicatielijnen, door bijvoorbeeld blikseminslag, defect is/zijn geraakt. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een gedegen beveiliging tegen overspanningen.
 

Artikel 14: Risico overgang

 
1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

 

Artikel 15:Toepasselijk recht

 
1.    Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer en alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, alsmede deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen derhalve indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
2.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zullen onverminderd de overige bepalingen van kracht blijven.